Kazakhstan, Astana, Bauyrzhan Momyshuly Ave, 12, 207 Phone: +7(7172)252811